Vitajte na oficiálnej stránke MAS SOTDUM

MAS SOTDUM

Pred vytvorením miestnej akčnej skupiny prebiehali viaceré procesy, ktoré neskôr viedli k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva. Tieto procesy považuje MAS SOTDUM za veľmi významné pre tvorbu samotnej MAS, nakoľko sa v ich priebehu integrovalo územie, obce a ich rôzni aktéri sa učili spolupracovať, pripravovať a realizovať spoločné projekty a budovala sa zároveň kapacita pre integrovaný rozvoj. Aj z tohto dôvodu tu uvádzame aj staršiu históriu formovania sa územia súčasnej MAS SOTDUM.

Procesu vytvorenia miestnej akčnej skupiny predchádzal proces vytvárania sa mikro-regiónu SOTDUM ako spoločne rozvíjajúceho sa územia. Prebiehal postupne od roku 1996 cez viaceré fázy vývoja a kopíroval systémy, ktoré sa v Slovenskej republike v daných časových intervaloch uplatňovali. V prvej polovici 90 rokov bol na Slovensku boom zakladania mikro-regiónov. Vysvetlenie tohto trendu je jednoduché. Keďže Zákon o Obecnom zriadení 369/1990 Zb. Z. ustanovil zriadenie obecnej samosprávy v každej – aj veľmi malej obci čo do počtu obyvateľov i jej výmery, bolo postupne nevyhnutné spájať rozvojové a investičné aktivity viacerých menších obcí v spoločných projektoch.

Tieto snahy sa týkali hlavne komunálnych projektov (technická infraštruktúra, odpady komunikačná infraštruktúra a pod.). Podobným vývojom išli aj obce Spoločenstva obcí Topoľčiansko-Duchonského Mikro-regiónu (ďalej SOTDUM), ktoré v roku 1996 založili mikro-región registráciou združenia obcí podľa Zákona 369/1990 na krajskom úrade v Nitre.

Išlo o väčšinu obcí, ktoré sú v súčasnosti členmi Miestnej akčnej skupiny Spoločenstva Topoľčiansko-Duchonského mikroregiónu (ďalej len MAS SOTDUM), a to konkrétne obce: Prašice, Jacovce, Tesáre, Nemečky, Velušovce, Podhradie, Závada, Tvrdomestice a mesto Topoľčany. Na základe ďalšej iniciatívy starostov obcí sa postupne pripojili v roku 1998 aj obce Kuzmice a Nemčice.

Mikro-región bol hneď zo začiatku veľmi aktívny a začal realizovať spoločné – územne integrované projekty:

 • Splynofikovanie 6 obcí mikro-regiónu v roku 1998
 • Vytvorenie spoločnej turisticko – informačnej kancelárie v roku 1999
 • Separovaný zber odpadu pre všetky obce v roku 2000
 • Projekt prípravy odkanalizovania územia v roku 2001
 • Projekt pre komplex cyklotrás v území a jeho realizácia v roku 2001
 • Spoločné kultúrne a spoločenské aktivity, ako napríklad: Netradičné plavidlá v Tesároch, country pod hradom v Podhradí, deň vidieckych žien striedavo v rôznych obciach, medzinárodná konferencia o ženách, rôzne spoločné semináre, exkurzie do zahraničia za poznaním
 • Stavba spoločnej vyhliadkovej veže v roku 2009

Prvú integrovanú stratégiu si mikror-egión začal tvoriť už v roku 1996 za technickej pomoci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre (ARVI), ktorá SOTDUM zaradila do programu rozvoja vidieka, v rámci ktorého školila a finančne podporovala 10 facilitátorov priamo v územiach mikro-regiónov. Úlohou facilitátorov bolo mobilizovať občiansku základňu v obciach mikro-egiónov, realizovať ankety na obciach s cieľom zistiť súčasné slabé a silné stránky v obciach, ale aj príležitosti a prekážky ich ďalšieho rozvoja. Facilitátori organizovali a viedli aj obecné stretnutia za technickej podpory ARVI.. V tomto čase sa realizovali stretnutia vo všetkých obciach mikro-regiónu SOTDUM, anketa a primárne zbery údajov o sociálno-ekonomickej situácii v obciach regiónu. Okrem ARVI SOTDUM spolupracoval aj s viacerými vysokými školami, UKF Nitra, Trnavská Univerzita, Fakulta architektúry STU.

V sérii 10 mikro-regionálnych stretnutí za aktívnej podpory (aj finančnej) Britského Know How fondu a opäť ARVI si následne zástupcovia obcí z verejného ale aj súkromného sektora, ktorí figurovali v mikro-regióne zatiaľ len ako pozorovatelia, postupne zostavili integrovanú stratégiu rozvoja vidieka a akčný plán projektov pre celé územie. Stratégia bola publikovaná v rámci vyššie uvedeného projektu v podobe brožúry „Ako žijeme a chceme žiť v doline pod Panskou Javorinou" , ktorá sa dostala do domácností v obciach mikro-regiónu ako informačný materiál pre obyvateľov o existencii stratégie, o pripravovaných projektoch a aktivitách združenia obcí SOTDUM.

Podstatnou črtou tohto projektu však bola vytvorená kapacita pre uplatnenie princípov integrovaného rozvoja vo verejnom ale čiastočne aj súkromnom sektore, ktorý sa procesu zúčastnil (napríklad PPD Prašice so sídlom v Jacovciach alebo RPD Závada) a tiež sa začala rozvíjať a uplatňovať kultúra spoločného rozhodovania a plánovania rozvoja územia. Treba tiež pripomenúť, že dlhodobými prioritami identifikovanými v interaktívnom procese pre rozvoj územia vtedy boli:

 • rozvoj výrobných aktivít
 • rozvoj textilných dielní
 • rozvoj služieb
 • rozvoj turizmu
 • rozvoj infraštruktúry
 • rozvoj kultúry, histórie a športu

Ďalším dôležitým míľnikom v procese tvorby širšieho verejno-súkromného partnerstva bola účasť okresu Topoľčany v projekte podporenom z prostriedkov Programu PHARE – Fond rozvoja vidieka v roku 2001 - 2002. Členovia MAS SOTDUM hrali v projekte veľmi významnú úlohu (možno povedať najvýznamnejšiu za okres Topoľčany), nakoľko boli znalí procesu tvorby stratégie zdola na hor participatívnym spôsobom a mali tiež skúsenosti s tvorbou a rozvojom partnerstva. Až 4 členovia Výkonnej okresnej partnerskej skupiny okresu Topoľčany (čo bolo vlastne verejno-súkromné partnerstvo zostavené podľa princípov prístupu Leader) z celkového počtu 11 boli nominovaní za MAS SOTDUM. V rámci projektu bol interaktívnym spôsobom zostavený integrovaný programový dokument Regionálny Operačný Plán pre rozvoj vidieka okresu Topoľčany (ROP Topoľčany) v podstate na základe princípov prístupu Leader („zdola nahor", partnerstvo, integrácia, spolupráca). Existujúca už vybudovaná kapacita v rámci združenia SOTDUM sa odrazila aj na čerpaní prostriedkov fondu, v rámci ROP Topoľčany z celkovej dotácie, ktorá bola pridelená subjektom v okrese 16.502.000 Sk získali projekty Združenia SOTDUM 14.272.000 Sk, to jest 86,5% financií, a to nasledovne:

 • Pre projekt EURODOM Velušovce – „Rekonštrukcia starého kultúrneho domu na centrum tvorivých dielní a vzdelávania na vidieku" v celkovom objeme dotácie z Fondu RV 4.950.000,- Sk
 • Pre projekt – Rekonštrukcia veže Topoľčianskeho hradu, Podhradie v celkovom objeme dotácie z Fondu RV – 4.970.000,- Sk
 • Pre projekt dobudovanie vínnej pivnice s možnosťou predaja vín, Víno Uhlár, Tesáre, v celkovom objeme dotácie 1.002.000,- Sk
 • Pre projekt triedičky ovocia, PPD Prašice so sídlom v Jacovciach, v celkovom objeme dotácie 3.350.000,- Sk
 • Pre projekt rekonštrukcie kultúrneho domu (kúrenie) v obci Závada, v objeme dotácie 280.000 Sk

V rokoch 2006 – 2008 sa SOTDUM pridal k dvom ďalším mikro-regiónom, a to Svornosť a Západný Tríbeč v snahe vytvoriť jednotnú miestnu akčnú skupinu a začal spolu s týmito dvoma ďalšími mikro-regiónmi pripravovať integrovanú stratégiu rozvoja územia pre prihlášku do osi 4 Programu rozvoja vidieka s podporou Nitrianskeho vidieckeho parlamentu, ktorý sa stal administrátorom projektu podporeného Nitrianskym samosprávnym krajom s názvom: „Rozvojové stratégie vidieka a príprava miestnych a odborných kapacít LEADER Nitra". Príprava prebiehala v dvoch etapách:

 • Prvá etapa roku 2006 bola zameraná na mobilizáciu obyvateľstva a zbery údajov do situačnej analýzy – primárne aj sekundárne, všetko na úrovni jednotlivých obcí územia
 • Druhá etapa v roku 2007 a 2008 bola zameraná na zostavenie strategického akčného a finančného rámca Integrovanej stratégie rozvoja územia, čo sa dialo už na úrovni územia všetkých troch mikro-regiónov

V procese druhej etapy sa však ukázalo, že spojenie s oboma ďalšími územiami nie je vitálne, ťažkosti sa ukázali už v procese formulovania strategických priorít, kde sa pomerne výrazne prejavila sociálno-ekonomická, materiálna a prírodná heterogenita územia, ktoré sa následne rozpadlo na dva celky – zvlášť sa odčlenila Svornosť a Západný Tríbeč, ktoré spoločne vytvorili MAS, ktorá sa uchádzala o podporu v osi 4 v roku 2008 a SOTDUM, ktorý ostal sám a o podporou sa v roku 2008 neuchádzal.

V roku 2008 ešte pristúpili do MAS SOTDUM dve obce – Tovarníky a Krušovce.

Vzhľadom na bohatú históriu v príprave územia na integrovaný rozvoj a už vybudované kapacity sa tak však rozhodol urobiť v roku 2009, kedy sformoval vlastné verejno-súkromné partnerstvo na princípoch prístupu Leader - budúcu miestnu akčnú skupinu a dal ju zaregistrovať podľa Zákona 83/1990 na MV SR dňa 29.septembra 2009 s názvom Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí Topoľčiansko-Duchonského Mikroregiónu – skratkou MAS SOTDUM. Zároveň ukončili druhú etapu tvorby strategického rámca, akčného, finančného plánu, monitorovacieho, hodnotiaceho a implementačného rámca a aktualizovali situačnú analýzu.

V súčasnosti má novoregistrovaná MAS SOTDUM 31 členov, z toho 13 z verejného, 7 z podnikateľského a 11 z občianskeho sektora . Väčšia časť obcí má zastúpenie verejného, súkromného a občianskeho sektora. V združení je 6 žien a 23mužov, spolu 25 právnických a 6 fyzických osôb.

You are here Home